کد کیبورد برای وبلاگ

function keys(key){document.getElementById('textareakeyborrd').value+=key;}#textareakeyborrd{width:300px;height:150px;font:11px Tahoma;direction:rtl;text-align:right;}.buttons input{font:11px Tahoma;

سایت دیــــبا
جدیدترین پست هاNEW!
×
اطلاعیه متن اطلاعیه را از تنضیمات بلوک های دلخواه به دلخواه تغییر دهید :)
سریال های در حال پخش +
تبلیغات


برای دریافت کد به ادامه مطلب بروید
کد کیبورد برای وبلاگ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکد کیبورد برای وبلاگــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

<script type="text/javascript">
function keys(key){document.getElementById('textareakeyborrd').value+=key;}
</script>
<style type="text/css">
#textareakeyborrd{width:300px;height:150px;font:11px Tahoma;direction:rtl;text-align:right;}
.buttons input{font:11px Tahoma;}
</style>
<center class="buttons" dir="rtl"><textarea id="textareakeyborrd"></textarea><br>
<input type="button" value="0" onclick="keys('0')">
<input type="button" value="9" onclick="keys('9')">
<input type="button" value="8" onclick="keys('8')">
<input type="button" value="7" onclick="keys('7')">
<input type="button" value="6" onclick="keys('6')">
<input type="button" value="5" onclick="keys('5')">
<input type="button" value="4" onclick="keys('4')">
<input type="button" value="3" onclick="keys('3')">
<input type="button" value="2" onclick="keys('2')">
<input type="button" value="1" onclick="keys('1')">

<br>

<input type="button" value="چ" onclick="keys('چ')">
<input type="button" value="ج" onclick="keys('ج')">
<input type="button" value="ح" onclick="keys('ح')">
<input type="button" value="خ" onclick="keys('خ')">
<input type="button" value="ه" onclick="keys('ه')">
<input type="button" value="ع" onclick="keys('ع')">
<input type="button" value="غ" onclick="keys('غ')">
<input type="button" value="ف" onclick="keys('ف')">
<input type="button" value="ق" onclick="keys('ق')">
<input type="button" value="ث" onclick="keys('ث')">
<input type="button" value="ص" onclick="keys('ص')">
<input type="button" value="ض" onclick="keys('ض')">

<br>

<input type="button" value="گ" onclick="keys('گ')">
<input type="button" value="ک" onclick="keys('ک')">
<input type="button" value="م" onclick="keys('م')">
<input type="button" value="ن" onclick="keys('ن')">
<input type="button" value="ت" onclick="keys('ت')">
<input type="button" value="ا" onclick="keys('ا')">
<input type="button" value="ل" onclick="keys('ل')">
<input type="button" value="ب" onclick="keys('ب')">
<input type="button" value="ی" onclick="keys('ی')">
<input type="button" value="س" onclick="keys('س')">
<input type="button" value="ش" onclick="keys('ش')">

<br>

<input type="button" value="/" onclick="keys('/')">
<input type="button" value="." onclick="keys('.')">
<input type="button" value="و" onclick="keys('و')">
<input type="button" value="ئ" onclick="keys('ئ')">
<input type="button" value="د" onclick="keys('د')">
<input type="button" value="ذ" onclick="keys('ذ')">
<input type="button" value="ر" onclick="keys('ر')">
<input type="button" value="ز" onclick="keys('ز')">
<input type="button" value="ط" onclick="keys('ط')">
<input type="button" value="ظ" onclick="keys('ظ')">

<br>

<input type="button" value="خط بعد" onclick="keys('n')">
<input type="button" value="                                                       " onclick="keys(' ')">
</center>
<a href="http://dibaa.ir/post/617" style="display:none">کد کیبورد برای وبلاگ</a>


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکد کیبورد برای وبلاگــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جمعه 1402/12/11 39 بازدید